Kế hoạch - Văn bản khác

Công văn số 3873/UBND-KT về việc xây dựng kế hoạch sản xuất sạch hơn 2017 của UBND thành phố Hà Nội

06/07/2016

Phúc đáp văn bản số 4108/BCT-KHCN ngày 13/5/2016 của Bộ Công thương về việc xây dựng kế hoạch 2017 thực hiện chiến lược sản xuất sạch hợn, UBND thành phố Hà Nội báo cáo về việc xây dựng kế hoạch 2017 thực hiện chiến l ược sản xuất sạch hơn trong công nghệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa

Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hà Nội

08/06/2016

UBND các quận, huyện thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

Ảnh minh họa

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2016

08/03/2016

Kế hoạch Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2016

Kế hoạch 47/KH-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016

03/03/2016

Kế hoạch Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

Kế hoạch 118/ KH- UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014

19/06/2014

Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2014 – 2020

Ảnh minh họa

Kế hoạch thực hiện giờ trái đất

13/03/2013

Kế hoạch tham gia thực hiện chiến dịch Giờ trái đất của Thành phố Hà Nội năm 2013.

Ảnh minh họa

Quyết định 3090/QĐ-UBND ngày 13/7/2012

14/12/2012

Kế hoạch Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2015

Ảnh minh họa

Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 07/12/2012

13/12/2012

Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 07/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013-2015

Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện....

01/08/2012

Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị tại công văn số 6890/BTC-HCSN ngày 23/5/2012 của Bộ tài chính.

Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 05/4/2010

21/07/2010

Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 05/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năn 2010

Xem trang: [ 1 ]
Tìm kiếm