Quyết định

Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

04/02/2016

Quyết định Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Ảnh minh họa

QĐ số 3379 ngày 29.5.2013 ve ban ồanh Quy chế hoạt động BCN

11/07/2013

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội

Ảnh minh họa

Quyết định số : 1360 /QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của UBND Thành phố Hà Nội

28/02/2013

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội Năm 2013

Quyết định số : 4769 /QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội

19/12/2012

Về việc ban hành Chương trình phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 – 2015

Quyết định số: 68/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND Thành phố Hà Nội

18/12/2012

Về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội

19/12/2011

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1742/QĐ-UBND

29/04/2011

Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 15/4/2011của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011;

Quyết định số 68/QĐ-UBND.

16/09/2009

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2015;

Xem trang: [ 1 ]
Tìm kiếm