Chỉ thị, thông báo

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

22/07/2010

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH 12

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 4/5/2010

22/06/2010

10/CT-UBND ngày 4/5/2010 của Bộ Công Thương về sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội 2010.

Chỉ thị số: 424 /CT-TTg ngày 05/4/2010 của Thủ Tướng Chính phủ

22/04/2010

Chỉ thị về việc Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2010

Chỉ thị số 11/ CT-BCT ngày 15/3/2010 của Bộ Công Thương

06/04/2010

Chỉ thị về việc kiểm tra, giám sát về thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở

Thông báo

14/09/2009

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015 ...

Xem trang: [ 1 ]
Tìm kiếm