Thông tư

Thông tư số: 64/2011/TT-BGTVT

24/08/2013

QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI.

TT 09/2012/TT-BCT

17/06/2013

Quy định lập Kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Thông tư Số:18/2010/TT-BCT ngày 10/5/2010 của Bộ Công Thương

18/05/2010

Thông tư Số:18/2010/TT-BCT ngày 10/5/2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư 08/TT-BCT ngày 24/02/2010

10/03/2010

Thông tư 08/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ công thương Quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009

24/12/2009

Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009, Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư

15/09/2009

Thông tư 01/2004/TT- BCN ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hệu quả trong các cơ sở sản xuất.

Thông tư liên tịch

15/09/2009

Thông tư số: 08/2006/TT-BCN

Xem trang: [ 1 ]
Tìm kiếm