Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 4944454
Số người đang xem: 18
Chức năng nhiệm vụ

Quy chế tổ chức của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội

08/09/2009

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của UBND Thành phố về việc Thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội ban hành Quyết định số 04/QĐ-TKNL ngày 16/02/2009 về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội.

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
TRUNG TÂM TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG HÀ NỘI

 Số: 04/QĐ-TKNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của UBND Thành phố về việc Thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định số 804/QĐ-SCT ngày 16/10/2008, số 995/SCT-VP ngày 27/10/2008 và số 1480/QĐ-SCT ngày 10/12/2008 của Sở Công Thương Hà Nội về việc Quy định và điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội thuộc Sở Công Thương Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 421/SCT-VP ngày 05/2/2009 của Sở Công thương Hà Nội về việc Thẩm định quy chế của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội trực thuộc Sở Công thương Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và các cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để b/c);

- Phó Giám đốc (để th/h);

- Như điều 3;

-Lưu:KHTH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đào Hồng Thái

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

TRUNG TÂM TIẾT KIỆM

NĂNG LƯỢNG HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội
trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội

(Ban hành kèm theo quyết định số: 04 /QĐ-TKNL ngày 16/2/2009

 của Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội)

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên đơn vị, trụ sở làm việc

1.1.           Tên tiếng Việt: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội.

1.2.           Tên tiếng Anh: Energy Conservation Center of Ha Noi.

1.3.           Tên viết tắt: ECCHA NOI.

1.4.           Trụ sở làm việc: Số 331 Cầu Giấy – Quận Cầu giấy – Thành phố Hà Nội

1.5.           Điện thoại: 04.2246.1428 - Fax: 04.6269.1280

Điều 2: Vị trí pháp lý

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Trung tâm).

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội là đơn vị có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương Hà Nội, chịu trách nhiêm trước Nhà nước và pháp luật về mọi hoạt động của mình.

Chương II

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng

            Trung tâm có chức năng nghiên cứu, tư vấn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng của quốc gia.

            Điều 4. Nhiệm vụ

a) Giúp giám đốc Sở Công Thương, tổng hợp các dữ liệu về năng lượng; xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng (gồm: than, xăng, dầu, khí đốt, nhiệt năng, điện năng...); Tổ chức hoạt động kiểm toán năng lượng; giải pháp kỹ thuật phục vụ việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ năng lượng;

            b) Khảo sát, đo lương, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng;

            c) Tư vấn, xây dựng các định chuẩn năng lượng, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng và triển khai các mô hình quản lý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các tổ chức, cá nhân;

            d) Tổ chức hoạt động tư vấn cho các cơ sở và các nhân để triển khai thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ;

            e) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; Tổ chức tập huấn và quản lý năng lượng cho đội ngũ các bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ;

            g) Tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm sử dụng tiết kiệm năng lượng; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành;

            h) Quy hoạch hệ thống cung cấp năng lượng (quy hoạch điện lực quận, huyện; than, xăng, dầu, khí đốt, nhiệt năng; các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, ...);

            i) Tư vấn xây dựng các công trình liên quan đến tiết kiệm năng lượng, công trình đường dây điện và trạm biến áp đến 35kV (Tư vấn lập báo cáo dự án đầu tư; quản lý dự án; thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán; thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán; đấu thầu; giám sát chất lượng công trình);

            k) Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị, thiết bị, công nghệ để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng;

            l) Tổ chức các hội chợ chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng và các lĩnh vực có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

m) Quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố;

            n) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

Chương III

NGHĨA VỤ

 Điều 5. Trung tâm có nghĩa vụ bảo toàn, sử dụng và phát triển nguồn vốn cũng như các nguồn lực khác được giao; thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng vốn, tài sản, các quỹ, chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định.

            Điều 6. Trung tâm thực hiện đầy đủ nghiêm túc chế độ kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước và các báo cáo khác do Sở Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực của các báo cáo đó.

            Điều 7. Trung tâm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách khác theo quy định của pháp luật.

            Điều 8. Trung tâm thực hiện trách nhiệm đối với người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời tìm mọi biện pháp để đảm bảo công việc và không ngừng nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

            Điều 9. Trung tâm thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ, bảo hộ lao động, bảo vệ tài nguyên môi trường và các quy định khác có liên quan.

Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 10. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm.

            Trung tâm hoạt động và điều hành theo chế độ thủ trưởng, cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm:

            11.1. Ban lãnh đạo của Trung tâm:

            Trung tâm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm do UBND thành phó bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

            11.2. Kế toán trưởng (hoặc cán bộ phụ trách kế toán) do Giám đốc Sở Công Thương bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

            11.3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

            11.3.1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

            11.3.2. Phòng Kỹ thuật - Ứng dụng

            11.3.3. Phòng Tư Vấn

            11.3.4. Phòng Đào tạo - Tuyên truyền

            11.3.5. Phòng Năng lượng điện.

            Điều 11. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

            Điều 12. Hoạt động thu chi tài chính của Trung tâm thực hiện theo các quy định nêu tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

            Điều 13. Nguồn Tài chính của Trung tâm.

            16.1. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp:

            - Nguồn kinh phí do Thành phố cấp. Nguồn kinh phí do Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ (kể cả trang thiết bị, cơ sở vật chất,…)

            16.2. Nguồn thu khác

            - Kinh phí viện trợ, hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước;

            - Phí dịch vụ (theo quy định của nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt).

            - Kinh phí do các hoạt động dịch vụ, tư vấn khác.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

            Điều 14. Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội có trách nhiệm phổ biến, công bố công khai Quy chế này cho cán bộ, viên chức và  lao động hợp đồng của Trung tâm được biết và nghiêm chỉnh chấp hành.

            Điều 15.  Giám đốcTrung tâm Tiết kiệm năng lượng có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiêm trước Pháp luật và trước Giám đốc Sở Công thương về toàn bộ hoạt động của mình theo đúng Pháp luật, quy định của Nhà nước và Quy chế này./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đào Hồng Thái

 

         

how to order the abortion pill online i need to buy the abortion pill buy abortion pill
buy cytotec for 24 week abortion where can i get the abortion pill online abortion pill
why do men have affairs husband watches wife cheat why wife cheated
my girl friend cheated on me megaedd.com i cheated on husband
abortion atlanta blog.weddingvenuedirectory.com non surgical abortion
spyware for phone spy apps for android android spy sms
deltasone pill click diflucan 200mg
levofloxacin open deltasone
pharmacy codes prescription coupons for medications coupons for viagra printable
coupon prescription factus.dk coupons viagra
pfizer viagra coupon click coupon for viagra
lisinopril and hair loss http://lisinopriland.net lisinopril and hair loss
abortion rates go unwanted pregnancy
printable coupons for bystolic go bystolic coupons
when will bystolic go generic read bystolic coupon 2013
bystolic generic bystolic coupon save up to $20 bystolic copay card
how much does abortion cost open incomplete abortion
coupons for prescription medications cialis discount coupons online coupons for cialis 2016
abortion alternatives click info on abortion
progesterone 200 mg http://progesteroneand.net/200/mg progesterone 200 mg
lisinopril lisinopril lisinopril
manufacturer coupon for bystolic does bystolic have a generic
new prescription coupon site cialis coupons and discounts
cialis dosage after prostate surgery cialis dose for bph
acheter viagra en ligne par acheter viagra en ligne par acheter viagra en ligne par
cialis savings and coupons cialis savings and coupons drug prescription card
cialis 10mg allied.edu cialis 20mg
escitalopram tablete adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
telfast 180 nufactor.com telfast 180 dosage
discount strattera order strattera online no prescription buy strattera without prescription
parkemed 1000 parkemed wiki parkemed
nootropil 1200 ibrahimbayir.com.tr nootropil danmark
vermox cena vermox cena vermox sirup
viagra online viagra prodej viagra
abortion pill questions abortion pill pictures information about abortion pill
buy abortion pill rubinetteriemariani.it the abortion pill
coupon for prescriptions steadfasttraining.co.uk free coupon for cialis
for abortion pill types of abortion pill abortion pill definition
coupons cialis achrom.be cialis coupons from manufacturer
priligy resepti floridafriendlyplants.com priligy apteekki
2015 cialis coupon agrisol.com.ar free cialis coupons
neurontin 100 mg pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin alkohol
viagra viagra viagra online
amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda amoxicilline
free cialis coupons funtimeleisure.co.uk free printable cialis coupons
late term abortion pill clinics amazonschools.com abortion pills
cialis wiki blog.plazacutlery.com cialis tadalafil
free coupon code online coupon code free coupons website
amoxicillin nedir albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
revia for alcoholism click neltrexon
naltrexone naloxone site naltrexone opioid antagonist
naltrexone wikipedia go www lowdosenaltrexone org
ldn colitis link low dose naltrexone neuropathy
who can prescribe naltrexone site naltrexone patient information

Các tin mới hơn: