Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5009978
Số người đang xem: 78
Hội chợ Entech 2009

Quyết định hỗ chợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ ENTECH 2009

22/09/2009

Quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND thành phố hà Nội về việc Hỗ chợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ ENTECH HANOI 2009.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số:    4514 /QĐ-UBND

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

                Hà Nội, ngày  01 tháng  9   năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia

Hội chợ ENTECH HA NOI 2009

 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 05/01/2009 của UBND Thành phố về việc Tổ chức và Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ triển lãm Quốc tế “Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội 2009 (ENTECH HANOI 2009)”;

Căn cứ quyết định số 51/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội và ban hành quy chế hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí chương trình xúc tiến thương mại năm 2009 ( đợt 1) từ nguồn Quỹ xúc tiến thương mại Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 1966/SCT-TKNL ngày 01/7/2009 về việc hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế “ Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội 2009( ENTECH HA NOI 2009)”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn, đất trống ngoài trời cho 45 doanh nghiệp tham gia Hội chợ “ Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội 2009( ENTECH HA NOI 2009)” (theo danh sách đính kèm), để tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ.

Điều 2. Tổng số tiền hỗ trợ: 421.300.000đồng ( Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) trích từ nguồn Quỹ XTTM của Thành phố năm 2009.

Giao Sở Công thương (Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội) ký hợp đồng thuê mặt bằng (gian hàng) và chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty tổ chức sự kiện và hội chợ Toàn Cầu (GE) theo kế hoạch của Thành phố.

   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài Chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-          Như điều 3;

-          Đ/c Chủ tịch UBNDTP;

-          Các đ/c PCT;

-          CVP,PVP Lý Văn Giao;

-          Các phòng TH, KT, CTq

-          Lưu VT, CT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Huy Tưởng

how to order the abortion pill online an abortion pill buy abortion pill
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill abortion pill
i cheated on my husband and loved it open i cheated on my husband and got pregnant
why do men have affairs classic-color.com why wife cheated
cheat on my boyfriend i have cheated on my boyfriend my boyfriend cheated on me but i still love him
cheats survivingediscovery.com reasons why women cheat on their husbands
meet and cheat tolobel.com cheater
dating sites for married people link cheat on wife
maami sex stories site hindi erotic sex stories
sex stories swinger girls reader open erotic preteen sex stories
husbands who cheat link my husband cheated with a man
abortion clinics in pittsburgh ways to terminate pregnancy at home want an abortion
history my phone longrangesystems.net phone call history
sildenafil citrate 130mg tadalafil pill sildenafil citrate
discount coupons for prescriptions open coupons for prescription drugs
prescription coupons blog.alpacanation.com free discount prescription cards
prescriptions coupons link discount drug coupon
infidelity read women will cheat
pfizer viagra coupon interview-questions.sumedh.in coupon for viagra
viagra coupons from pfizer paine.edu drug prescription card
abortion in new york blogs.visendo.de abortion is wrong
how to get an abortion fyter.cn what is an abortion
generic bystolic bystolic
free prescription cards cartoninjas.net prescription discount coupons
abortion clinics in san antonio tx abortion by pill medical abortions
coupons for prescription medications cialis discount coupons online coupons for cialis 2016
define abortion 1world2go.com birth control
transfer prescription coupon redsoctober.com cialis discount coupons
gabapentin dosage sizes gabapentin dosage sizes gabapentin dosage sizes
coupon prescription blog.nvcoin.com cialis free sample coupons
new prescription coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
escitalopram tablete escitalopram 5 mg escitalopram teva 10 mg
fusidine teva blog.jp-sa.org fusidinezuur
yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmin senel
tegretol zdravilo blog.bjorback.com tegretol 200mg
facts about abortion studiosperini.it abortion pill cost
vermox prospect vermox pret vermox prospect
parkemed 1000 parkemed alkohol parkemed
cialis coupon free coupon for free cialis free cialis samples coupon
clomid tapasztalatok clomid cycle clomid proviron
cialis online coupon adlerhohenems.com cialis coupons from manufacturer
duphaston iskustva site.cegep-rimouski.qc.ca duphaston forum
coupon for prescriptions lilly coupons for cialis cialis coupon lilly
feldene flash feldene flas feldene capsulas
home abortion pill methods bangzontheweb.com risks of abortion pill
for abortion pill aictmkulahospital.org cons of abortion pill
effects of abortion pill definition of abortion pill second trimester abortion
effects of abortion pill abraham.thesharpsystem.com articles on abortion pill
free coupon code online coupon code free coupons website
third trimester abortion pill abortion pill types of abortion pill
amoxicillin nedir albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
prescription coupon card bankruptcyfresno.net coupon for free cialis

Các tin mới hơn:
Các tin đã đăng: